โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ”

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสอนเชื่อธุรกิจ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 844 อาคาร 8
อ่านเพิ่มเติม “โครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “การออมและสินเชื่อธุรกิจ””

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  คณะวิทยาการจัดการ

ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ

อ่านเพิ่มเติม “โครงการตรวจประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต”

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เผยเเพร่เมื่อ

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ”

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เผยเเพร่เมื่อ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ในระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2559 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง 842
อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข”