โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เผยเเพร่เมื่อ 643 เข้าชม

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ในระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2559 ณ อาคารกาญจนาภิเษก ห้อง 842

803 802 801_0 801 800 799