แผนการศึกษา

แผนการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเลือกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ชั้นปีที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

01540105

01550103

01500108

43521103

43561101

43591201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

จริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต

หลักการบัญชี

องค์การและการจัดการ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

01550104

02500104

02500105

43531101

43591104

43591202

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

วัฒนธรรมแอ่งสกลนคร

สังคมไทยกับโลกาภิวัฒน์

การเงินธุรกิจ

คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

04000108

03500103

31551171

43592105

43591107

43592219

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เศรษฐกิจพอเพียง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

คณิตเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2

สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2

 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

04000106

31553134

43532202

43592108

43592220

43592301

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

การเขียนทางธุรกิจ

การภาษีอากรธุรกิจ

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

 

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

01710102

31553177

43543101

43593401

43593402

43594609

 

ภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

บริหารการตลาด

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

เศรษฐกิจอาเซียน

การวิเคราะห์โครงการและแผนงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

43524301

32562302

43593601

43593602

43593603

43593605

 

การบัญชีเพื่อการจัดการ

กฏหมายธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ

เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ

ทฤษฏีและนโยบายการเงิน

 

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

43504101

43594501

43594502

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

43594701

 

จริยธรรมทางธุรกิจ

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิชาเลือกเสรี

วิชาเลือกเสรี

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

3(3-0-6)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(……….)

3(……….)

1(45)

รวม 16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)

 

43594702

 

 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 

 

5(450)

เขียนโดย : ผู้ดูแลระบบ
วันที่ : 22 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 442