ผู้บริหารประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

                  ผู้บริหารประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

        1. อาจารย์ภคพล            คติวัฒน์            ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
        2. อาจารย์อรรฒเดช        อุปชัย              กรรมการ
        3. อาจารย์เจตรัมภา         พรหมทะสาร     กรรมการ
        4. อาจารย์ศศิกานต์         สังข์ทอง           กรรมการ
        5. อาจารย์ชัยณรงค์         พูลเกษม           กรรมการ และเลขานุการ