บุคลากร

                                                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

นายภคพล คติวัฒน์
ประธานสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

รศ.ดร.ชนินทร์  วะสีนนท์
อาจารย์


ผศ.ดร.จิตติ  กิตติเลิศไพศาล
อาจารย์

นายชาญชัย ศุภวิจิตรพันธุ์
อาจารย์

นางศศิกานต์ สังข์ทอง
อาจารย์

นายชัยณรงค์  พูลเกษม
อาจารย์